Khái niệm về môi trường

Môi trường là khái niệm dùng để chỉ tổng thê các yếu tố vật chất, tự nhiên và nhân tạo bao quanh con người có quan hệ mật thiết đến sự tồn tại của con người và xã hội loài người. Trong Luật bảo vệ môi trường của nước ta ban hành ngày 10-1-1994 thì môi trường được định nghĩa như sau:
“Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên”.
Như vậy, khái niệm môi trường ở đây không phải là thế giới tự nhiên nói chung,bất kì, mà là thê giới tự nhiên đặt trong mối quan hệ mật thiết với sự tồn tại và phát triển của con người và xã hội loài người nói chung. Quan điểm trên về môi trường nhấn mạnh yếu tố mang tính bản chất của môi trường bao gồm các yếu tố bao quanh con người, trong đó cấu trúc của nó cũng được thể hiện là yếu tố tự nhiên và yếu tố vật châ’t do con người tạo nên.
Xét một cách khái quát, môi trường bao gồm: môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và môi trường nhân tạo. Tuy nhiên, trong phạm vi giáo trình này chỉ tập trung vào những vấn đề có liên quan tới môi trường tự nhiên.
Môi trường là cái nối sinh thành và phát triển của xã hội loài người. Những yếu tố cấu thành môi trường như không khí, nước, ánh sáng đều rất quan trọng đối với con người. Không khí đê thở, nước để uống… tất cả đểu là những thành phần của môi trường có ý nghĩa quyết định đến sự tồn tại và phát triển của loài người.
Với chức năng này môi trường là nơi cung cấp hệ sinh thái như yếu tố vật chất cơ bản giúp cho sự tồn tại và phất triển của con người bao gồm không khí, nguồn nước, đất, cày cối, rừng và sinh vật. Những yếu tố này bị tổn hại đến một mức độ nhất định thì hậu quá của nó sẽ đe dọa đến sự sống của con người
Sống trong môi trường, con người một mặt chịu ảnh hưởng của nhân tố môi trường, mặt khác con người lại tác động vào môi trường làm cho môi trường biến đổi. Sự biến đổi môi trường lại ảnh hưởng trở lại con người. Sự phát triển kinh tế xã hội, hay nói cách khác sự phát triển là một quá trình sử dụng các tài nguyên sống và không sống đế sản xuất ra của cải vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu của đời sống con người.

 Khái niệm về môi trường 1

Môi trường là nơi chứa điừig những nguồn tài nguyên làm thành đối tượng lao động sản xuất và hình thành các nguồn lực cần thiết cho việc sản xuất ra của cải vật chất của loài người. Trong số này có thể có một số có thể tái tạo được, một số có thế không tái tạo được. Trong quá trình khai thác, nếu mức độ khai thác nhanh hơn mức độ tái tạo thì sẽ gây ra tình trạng khan hiếm, suy kiệt hoặc khủng hoảng đối với môi trường. Với chức năng thứ hai này môi trường là nơi cung cấp nguyên liệu và năng lượng phục vụ hoạt động kinh tế và đời sống của con người.
Môi trường là nơi chứa đựng chất thài của quá trình sinh hoạt trong cuộc sống của con người và của quá trình sản xuất.
Trong quá trình sinh sống và phát triển xã hội, con người một mặt khai thác các nguồn tài nguyên để sinh hoạt và sản xuất các loại hàng hoá khác nhau nhưng lại thải vào môi trường các chất thải trong quá trình sinh hoạt và sản xuất.
Môi trường là nơi giảm nhẹ các tác động có hại của thiên nhiên tới con người và sinh vật trên Trái Đất.
Sự phát sinh, phát triển sự sống xẩy ra trên trái đất nhờ hoạt động của hệ thống các thành phần của môi trường: khí quyển, thuỷ quyên, sinh quyển và thạch quyển.
– Khí quyển giữ cho nhiệt độ trái đất tránh được bức xạ quá cao, chênh lệch nhiệt độ lớn, ổn định nhiệt độ trong khả năng chịu đựng của con người, v.v…
– Thuỷ quyển thực hiện chu trình tuần hoàn nước, giữ cân bằng nhiệt độ, các chất khí, giảm nhẹ tác dộng có hại của thiên nhiên đến con người và sinh vật.
– Thạch quyển liên tục cung cấp năng lượng, vật chất cho các quyển khác của trái đất, giảm tác động tiêu cực của thiên tai tới con người và sinh vật.
– Ghi chép và lưu trữ lịch sử địa chất, tiến hoá của vật chất và sinh vật, lịch sử xuất hiện và phát triển văn hoá của loài người, đa dạng các nguồn gen..
– Cung cấp các chỉ thị không gian và tạm thời mang tính chất báo động sớm các nguy hiểm đối với con người và sinh vật như : các phản ứng sinh lý của cơ thể sống trước khi xảy ra các tai biến thiên nhiên và hiện tượng thiên nhiên đặc biệt như bão, động đất,…