Văn hoá đi lại
Ở các nước văn minh hiện đại vấn đề đi lại đã trở thành quy luật khá rõ ràng. Từ …