Sức mạnh đích thực của một công ty được tính bằng sức mạnh

Sức mạnh đích thực của một công ty được tính bằng sức mạnh của các mối quan hệ − với khách hàng, nhân viên, đối tác làm ăn và cổ đông.dự án five star Sức mạnh hay mức độ cam kết của các mối quan hệ này đòi hỏi thời gian cũng như mức độ cống hiến của các bên đối với công ty. Mục tiêu cơ bản nhất của mọi công ty là tổ chức và sử dụng nguồn lực do các bên tham gia cung cấp nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho các bên tham gia bao gồm cả bản thân công ty. Nếu thiếu sự cam kết từ các bên tham gia – khách hàng cung cấp doanh thu, nhân viên cung cấp sức lao động, các tổ chức cung cấp tài chính,bán chung cư goldmark city công ty cung cấp hàng hóa, vật liệu, trang thiết bị và dịch vụ – thì công ty không thể thực hiện được mục tiêu tạo ra giá trị và không thể tồn tại lâu dài được.

10-cach-de-dat-hieu-qua-kinh-doanh

Sức mạnh đích thực của một công ty được tính bằng sức mạnh

Niềm tin giống như một chất keo gắn kết cho phép một công ty tổ chức và sử dụng các nguồn lực hiệu quả để tạo ra giá trị gia tăng cho các bên tham gia. Với sức mạnh vô hình, niềm tin là thứ quyền lực toàn năng để các công ty lấy độ tin cậy làm nền tảng cho sự tồn tại và thành bại. Các công ty có thể lấy hợp đồng cam kết thay cho niềm tin nhưng hợp đồng không tạo ra sự trung thành và đóng góp của các bên tham gia, thứ mà chỉ niềm tin mới làm được. Hợp đồng thể hiện chung cư the sparks nghĩa vụ và ràng buộc, trong khi niềm tin lại khích lệ sự cống hiến. Hợp đồng là đại diện cho pháp lý, trong khi niềm tin là hiện thân của nhân tâm.

Niềm tin tồn tại “khi một bên có niềm tin để đổi lại sự ngay thẳng và tin cậy của đối tác”, Morgan và Hunt đã viết. Moorman, Deshpande và Zaltman cũng có quan điểm tương tự về niềm tin, “ niềm tin tồn tại khi ai đó sẵn lòng tin cậy vào đối tác khi thấy niềm tin nơi họ.” Cả hai định nghĩa trên đều phù hợp với nhận định của Rotter về niềm tin, “niềm tin là kỳ vọng được khái quát hóa của một cá nhân muốn tin tưởng vào ai đó”.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *